بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش

نام بخش

جراحی بانوان

محل استقرار بخش

طبقه چهارم

تخصص بخش

بستری بیماران قبل وبعد از جراحی عمومی-جراحی زیبایی- جراحی ENTجراحی مغز واعصاب-جراحی ارتوپدی

تعداد تخت

18تخت بزرگسال

رئیس بخش

جناب اقای دکتر ناصری

سرپرستار بخش

کارمند علمی پرستاری مهدیه قبادی

تجهیزات بخش

فشار سنج-دستگاه پرفیوز-بالکس اکسی متر-تشک مواج-اکسیژن پرتابل-دستگاه  ساکشن-برانکارد

فعالیتهای بخش

پذیرش  وادمیت بیماران قبل از عمل جراحی انتقال بیماران از اتاق عمل تحویل بیماران از اتاق عمل ومراقبتهای بعد از عمل- پذیرش بیماران خون و انجام کموتراپی در بخش بستری بیماران داخلی وعفونی- عمده بستری بیماران شامل بستری بیماران جراحی پلاستیک-جراحیENT(لوزه-سیستوپلاستی-رینوپلاستی)دیسکوپاتی-جراحی ارتوپدی شامل شکستگی لگن-شکستگی فمورTKA-CTS

بستری بیماران جراحی عمومی(کله سیستکتومی آپاندیکتومی وسایرموارد)

 سایر توضیحات