رئیس بازرسی و حراست , بیمارستان امام رضا (ع)

دکتر هدایت اله ولی منش