بیمارستانامام رضا (ع) 501 ارتش

نام واحد

آماد و تدارکات

درباره واحد

آماد و تدارکات جزء یگان های معاونت اداری و پشتیبانی بیمارستان می باشد

محل استقرار

زیر زمین بیمارستان

رئیس واحد

سید آیت میرنورالهی

شرح وظایف واحد

تهیه و تأمین اقلام و تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی بخش ها و قسمت های بیمارستان و نظارت بر نحوه واگذاری و نگهداری آنها

زیر مجموعه ها

حسابداری جنسی- شعبه اموال- شعبه تهیه و خرید-اداری آماد- انبار عمومی انباردارویی-انبار تجهیزات پزشکی-انبار خواروبار- انبار اوراق و انتشارات-خیاط خانه

سایر توضیحات

-تعمیر و نگهداری اقلام پزشکی و غیر پزشکی بیمارستان

-تهیه وخرید کلیه اقلام مصرفی پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز بخش های بیمارستان و توزیع اقلام یاد شده برابر روش های آمادی

-دریافت اقلام اهدایی کارکنان پایور و توزیع آن بین کارکنان واجد شرایط

-بازدید و انجام شمارش های دوره ای از اموال بخش های بیمارستان و مطابقت آن با دفاتر اموال بخش ها و یگان ها