تصویربرداری بیمارستان امام رضا (ع)

نام بخش

تصویربرداری

محل استقرار بخش

طبقه همکف.بال غربی .انتهای راهروی ریاست

تخصص بخش

رادیولوژی.سونوگرافی .سی تی اسکن.ام ار ای

تعداد تخت

-----

رئیس بخش

پزشک سعیدشبانیان

سرپرستار بخش

ابوالفضل محقق نژاد

تجهیزات بخش

دستگاههای تخصصی رادیولوژی.سونوگرافی.سی تی اسکن.ام ار ای

فعالیتهای بخش

انجام گرافیهای ساده وتخصصی.سونوگرافی های ساده وکالرداپلررنگی.سی تی اسکن های ساده ورنگی وآنژیوگرافی های اندامها.ام ار ای های ساده وتخصصی

 سایر توضیحات

 

 

درآینده نزدیک انجام آنژیوگرافی  اندام ها وتمامی خدمات  ام ار ای های ساده وتخصصی