بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش

نام بخش

ICU

محل استقرار بخش

طبقه پنجم

تخصص بخش

مراقبت های ویژه

تعداد تخت

14

رئیس بخش

دکتر ابراهیم  حضرتی

سرپرستار بخش

خانم  سپیده شاهین طبع

تجهیزات بخش

ونتیلاتور

ونتیلاتور پرتابل

سرنگ پمپ

مانیتور

مانیتور سانترال

ساکشن سانترال

ساکشن پرتابل

پالس اکسیمتر پرتابل

دستگاه دیالیز

دستگاه الکتروشوک

فعالیتهای بخش

-پذیرش بیماران از مراکز درمانی خارج بیمارستان ، بخش های داخل بیمارستان و پذیرش مستقیم از اورژانس

انجام پروسجرهای تهاجی(تراکئوستمی،کتترپلور،سوند سوپراپوبیک،تعبیه سی وی لاین،نمونه برداری مغز و استخوان،اینتوباسیون)

-احیای قلبی ریوی بیماران نیازمند احیا

-مراقبت از تمامیت پوست بیماران و پیشگیری از بروز زخم بستر ( تغییر پوزیشن و حمام )

-ارائه ی مراقبت های بهداشتی به بیماران( مراقبت از چشم،مراقبت از حفره ی دهان،شستشوی پرینه و ناحیه ی ژنیتال)

-راه اندازی بیماران بعد از عمل های جراحی براساس دستورات پزشک

-حفظ ایمنی بیمار (چک دستبند شناسایی،معرفی پرستار و پزشک به بیماران هشیار،آموزش به بیماران هوشیار در خصوص بیماری،عوارض داروها،بررسی اتصالات درست،شستشوی دست براساس استاندارد، ...)

-چک راند پرونده ها در تمامی شیفت ها

-ارزیابی و نظارت بالینی بیماران در هرشیفت توسط مسئولین شیفت

-اجرای روش کیس متد در ارائه ی مراقبت های پرستاری

-اعزام درون و بیرون بیمارستانی جهت انجام اقدامات پاراکلینیک

-تهیه ی دارو و وسایل مصرفی بیماران به صورت روزانه و براساس نیازمندی دارو و وسیله مصرفی درهرشیفت

-ارائه ی کنفرانس های آموزشی به صورت هفتگی در همه ی شیفت ها

-آموزش استاندارد های اعتبار بخشی و نظارت بر اجرای صحیص آنهای در بخش توسط سررستا و مسئولین شیفت ها

-پیگیری کالیبراسیون تجهیزات موجود در بخش

-پیگیری آموزش نحوه ی استفاده از تجهیزات جدید توسط شرکت های مربوطه

 سایر توضیحات

چک ترالی کد ها در ابتدای هرشیفت

چک ماهیا نه ی تاریخ انقضای داروهای ترالی کد و یخچال

معرفی و اعزام پرسنل پرستاری جهت گذراندندوره های بازآموزی ضمن خدمت