بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش

نام بخش

  اسکوپی

محل استقرار بخش

 طبقه اول

تخصص بخش

 انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی

تعداد تخت

هفت تخت

رئیس بخش

 آقای دکتر ایروانی

سرپرستار بخش

خانم روستائی

تجهیزات بخش

دستگاه گاستروسکوپ دستگاه کلونوسکوپ مانیتور بیهوشی دستگاه کوتر دستگاه فیبرو اسکن دستگاه اندوسونوگرافی دستگاه دبل بالن ماشین بیهوشی -

فعالیتهای بخش

آندوسکوپی کلونوسکوپی- پولیپکتومی بندیگاسیون مری PEGگذاری استنت گذاری کنترل خونریزی دیلاتاسیون مری با بوژی نمونه برداری فیبرواسکن کبد (الاستوگرافی ) تتو کردن جهت جراحی خارج کردن جسم خارجی -

 سایر توضیحات