معاون آموزش و پژوهش , بیمارستان امام رضا (ع)

دکتر شهریار صادقی