بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش

نام واحد

حسابداری بیمارستان امام رضا(ع) (501آجا)

درباره واحد

حسابداری بیمارستان شامل واحد های مختلفی از جمله: خدمات بیمه ای و دایره ترخیص که وظیفه ترخیص و تنظیم صورتحساب بیماران را دارد. واحد اعتبارات که وظیفه تنظیم اسناد هزینه های بیمارستان (سررشته داری- داروئی- تجهیزات پزشکی و ...) دارد. واحد حقوق و دستمزد که تهیه و تنظیم حق الزحمه کارکنان قراردادی و پزشکان- و ...

محل استقرار

قسمت شمالی محوطه بیمارستان امام رضا(ع) (501آجا)

رئیس واحد

قاسم مرادی

شرح وظایف واحد

ترخیص و تسویه حساب بیماران تهیه و تنظیم نسخ بیماران-  ارسال اسناد و مدراک بیماران به سازمانهای بیمه گر- تهیه و تنظیم حق الزحمه کارکنان قراردادی- کلینیک ویژه پرسنل پایور- و حق الزحمه پزشکان درآمد و هزینه- تهیه و تنظیم اسناد خرید داروئی، سررشته داری، تجهیزات پزشکی و مهندسی

زیر مجموعه ها

خدمات درمانی (بیمه ای) دایره ترخیص -  اعتبارات- واحد حقوق و دستمزد کارکنان و پزشکان

سایر توضیحات