جلسه دوم کارگاه آموزشی اعتبار بخشی در مورخه 24/10/98 برگزار شد

برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی اعتبار بخشی

برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی اعتبار بخشی مورخه 24/10/98

موضوع : سنجه های حوزه مراقبت و درمان ، محور مراقبتهای عمومی بالینی

ارائه دهنده : رضا عشرتی رئیس دفتر بهبود کیفیت

شرکت کنندگان : ریاست دفتر پرستاری -  سرپرستاران و نرسهای آموزشی بخشهای بستری

مکان : سالن اجتماعات بیمارستان