برگزاری جلسه توجیهی اعتباربخشی

برگزاری جلسه توجیهی اعتباربخشی

در تاریخ 15/10/98  ساعت 10 صبح جلسه توجیهی اعتباربخشی  جهت رؤساو سرپرستاران  بخش ها و واحدهای بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.