برگزاری کمیته اخلاق بالینی

برگزاری کمیته اخلاق بالینی

کمیته اخلاق بالینی با حضور معاونت فنی ،مدیریت پرستاری ،ریاست بازرسی ،نماینده عقیدتی ، ریاست داروخانه ، ریاست دفتر بهبود ، ریاست حسلبداری ،مسئول واحد مددکاری و سایر اعضا تشکیل شد در این کمیته نحوه ارائه خدمات مددکاری به بیماران  مورد بررسی و تبادل نظر انجام گرفت .