کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس در مورخه 98/9/19 برگزار گردید

برگزاری کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس

کمیته ارتقا راهبردی خدمات اورژانس با حضور معاون فنی دکتر نامداری،رئیس کمیته دکتر شاهورانی و سایر اعضا کمیته ساعت یازده صیه روز سه شنبه 19/9/98تشکیل گردید. در این کمیته در رابطه با نحوه تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به اورژانس بحث و تبادل نظر انجام گرفته و پیشنهاداتی جهت بهبود فرایندهای کاری اورژانس  ارائه گردید.