کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی در مورخه 98/9/16 برگزار گردید

برگزاری کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

کمیته مرگ و میر وعوارض بیمارستان با حضور معاونت فنی بیمارستان (دکتر نامداری) ، ریاست کمیته (دکتر خوش فطرت) ،مدیریت پرستاری(خانم قادری) ، رئیس دفتر بهبود کیفیت (آقای عشرتی) ، کارشناس ایمنی بیمار، سرپرستار بخش جراحی مردان ، سرپرستار بخش جراحی بانوان، سرپرستار اتاق عمل و سایر آعضا کمیته شنبه مورخ 16/9/98 برگزار گردید .در این نشست به بحث و بررسی سیر درمان و خدمات پرستاری ارائه شده به دو بیمار بخش جراحی بانوان پرداخته شد و پیشنهادات و راهکارهایی جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی مطرح گردید.