در مورخه 98/9/17 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان برگزار گردید.

برگزاری کمیته اخلاق بالینی بیمارستان

در مورخه 98/9/17 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان با حضور معاونت فنی بیمارستان (دکتر نامداری) ، دبیر کمیته اخلاق بالینی (دکتر ولی منش) ،مدیریت پرستاری(خانم قادری) ، رئیس دفتر بهبود کیفیت (آقای عشرتی) ،معاون عقیدتی سیاسی بیمارستان(آقای جمشیدیان) ، ریاست داروخانه ، مسئول حقوق گیرنده خدمت ، کارشناس ایمنی بیمار و سایر آعضا کمیته یکشنبه 17/9/98 برگزار گردید .در این نشست انتقادات و پیشنهادات مطرح شده توسط بیماران بررسی گردید و راهکارهایی جهت اصلاح ارائه خدمات پیشنهاد گردید.