تلفن های ضروری بیمارستان

قسمت

تلفن

قسمت

تلفن

ریاست بیمارستان

43825656

بخش جراحی مردان 2

43823553

مرکز بیمارستان

6-86096350

بخش جراحی مردان 1

43823511

بازرسی

43823619

بخش جراحی بانوان

43823640

پذیرش

438223606

بخش داخلی بانوان

43823562

اورژانس

43823605

بخش داخلی مردان

43823555

درمانگاه

43823500

بخش خون مردان

43823541

بخش ICU

43823484

بخش خون بانوان

43823574

بخش CCU

43823573

بخش جراحی سرپایی

43823597

اتاق عمل

43823798

خدمات بیمه ای

43823615