بیمارستان امام رضا (ع)
                      بیمه های طرف قرارداد

 

بیمه سلامت

بیمه تامین اجتماعی

بیمه نیروهای مسلح

بیمه ایرانیان

بیمه کارکنان دولت

بیمه سایر اقشار

بیمه تامین اجتماعی اجباری

بیمه تامین اجتماعی اختیاری

بیمه تامین اجتماعی مستمری

بیمه تامین اجتماعی همکار سازمانی

بیمه نیروهای مسلح شاغلین

بیمه نیروهای مسلح بازنشسته

بیمه نیروهای مسلح وظیفه

بیمه نیروهای مسلح جانباز

بیمه نیروهای مسلح خانواده