راهنمای طبقات بیمارستان امام رضا (ع)

طبقه پنجم

بخش ICU

بخش CCU

بخش جراحی مردان 2

طبقه چهارم

بخش جراحی بانوان بخش

بخش جراحی مردان 1

بهداشت حرفه ایی

پاویون پزشکان

فناوری اطلاعات

عقیدتی

تغذیه

طبقه سوم

بخش داخلی مردان  

بخش داخلی زنان

دفتر پرستاری

معاونت آموزش و پژوهش

تجهیزات پزشکی

طبقه دوم

بخش خون مردان  

بخش خون بانوان  

بخش جراحی روز  

آزمایشگاه تخصصی خون

کموتراپی

طبقه اول

ریاست

معاونت فنی

معاونت اداری

مدیریت پرستاری

بازرسی

آندوسکوپی

اتاق عمل

CSR

درمانگاهها

دفتر بهبود

همکف

بخش اورژانس

پذیرش سرپایی

دندانپزشکی

درمانگاه ها

پذیرش بستری

صندوق

نمازخانه

بخش رادیولوژی

مدارک پزشکی

آزمایشگاه - پاتولوژی

زیرزمین

قرارگاه

اداری

مهندسی

خشکشویی

بهداشت محیط

آماد و خدمات

داروخانه بستری

اموردرمان

انبار

آشپزخانه

درمانگاه اصلی

محوطه بیمارستان

حسابداری

ترخیص

خدمات بیمه ایی

بوفه

آرایشگاه

داروخانه سرپایی