آدرس بیمارستان :

تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده - بیمارستان امام رضا (ع) - 501 ارتش

کروکی بیمارستان :